Wszyscy ludzie przez cały czas (MP3)

Wszyscy ludzie przez cały czas
Słynny antro­po­log Mario Ybl udaje się na wyprawę arche­olo­giczną do Gre­cji. Zamiast sło­necz­nego pej­zażu rodem z kata­logu tury­stycz­nego zastaje sza­rość wio­sen­nej Krety: mroczne ulice, przez które prze­my­kają ubrane na czarno kobiety, nie­wielki wykop, po któ­rym hula lodo­waty wiatr, wil­gotne, pach­nące kurzem muzeum.

W ruinach sta­ro­żyt­nej świą­tyni zna­le­ziono szkie­let czło– wieka. Mario podej­rzewa, że skła­dano tam ofiary z ludzi. Szybko oka­zuje się jed­nak, że góry i wio­ski współ­cze­snej Krety kryją wię­cej zło­wro­gich tajem­nic niż świat antyczny…

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wszyscy ludzie przez cały czas" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.