Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych. (Okładka miękka)

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych.

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych. (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%
 • Liczba stron :

  774

 • Miękka
 • 774
 • 1
 • C.H. Beck
W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP stosować zapisy ustawy o rachunkowości przedstawiamy Państwu pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek finansów publicznych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi komentarz do ustawy pisany językiem praktyków, a druga przedstawia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w podziale na rozdziały ustawy. Część komentarzowa zawiera wyjaśnienia jak w JSFP stosować dany przepis ustawy oraz jakie są powiązania pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o finansach publicznych i jej rozporządzeniami wykonawczymi. Tutaj podkreślono nadrzędność ustawy o finansach publicznych nad ustawą o rachunkowości i pokazano jakie są tego konsekwencje dla codziennej pracy księgowej w sektorze budżetowym. Wyjaśniono również kiedy i jak należy stosować krajowe standardy rachunkowości w JSFP. W celu połączenia części komentarzowej oraz części zawierającej odpowiedzi na pytania został stworzony indeks. Dzięki temu można szybko odnaleźć wyjaśnienia do danego przepisu. Książka zawiera również liczne schematy księgowe, opisy kont, procedury i tabele, wzory dokumentów oraz wyroki sądowe. Schematy księgowe m.in. w zakresie: Dokonywania korekt, Rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, Różnic kursowych, Odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych, Zakupu i zużycia materiałów, towarów oraz produktów gotowych, Odpisów aktualizujących, Ujęcia obligacji w budżecie, Rezerw na zobowiązania, Funduszy, Rozliczeń międzyokresowych, Ustalenia wyniku finansowego. Do książki dołączone są tabele i procedury zawierające: Porównanie zasad księgowań zapisanych w ustawie o rachunkowości z zasadami zapisanymi w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, Ograniczenia w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości, Zasady sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych oraz sprawozdania łącznego i skonsolidowanego, Charakterystyka poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych w powiązaniu z kontami, Zasady wyceny i wykazy kont przypisane do poszczególnych wierszy sprawozdań finansowych, Procedura ustalenia należności umorzonych, nieściągalnych i przedawnionych, Wykazy kont podlegające inwentaryzacji z przypisaną metodą inwentaryzacji, Procedury inwentaryzacyjne (czynności składające się na inwentaryzację drogą spisu z natury; terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji) Porównanie zasad aktualizacji wartości początkowej środka trwałego i dotychczasowego ich umorzenia – ustawa o rachunkowości a rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, Zasady umarzania należności w podziale na należności o charakterze cywilnoprawnym, publiczno-prawnym i podatkowym, Najważniejsze różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych, Zestawienie korekt konsolidacyjnych, Szczegółowe uregulowania MSRF dotyczące sprawozdań finansowych JSFP, Umowy długoterminowe w aktywach i pasywach bilansu, Publiczno-prywatne przedsięwzięcia inwestycyjne a niezakończone usługi budowlane, Porównanie księgowania nieodpłatnie otrzymanych Rodzaje funduszy w JSFP. Książka daje dostęp do portalu, gdzie znajdą się liczne wzory dokumentów dotyczące m.in.: Dowodów księgowych, Polityki rachunkowości Opisy kont, Inwentaryzacji, Sprawozdań finansowych i budżetowych, Badania sprawozdań finansowych. Książka jest dedykowana zarówno do głównych księgowych sektora finansów publicznych, jak i do biegłych rewidentów, którzy badają księgi rachunkowe jednostek finansów publicznych. Pomocna będzie wszystkim, którzy chcą zrozumieć specyfikę rachunkowości budżetowej.
 • Miękka
 • 774
 • 1
 • C.H. Beck

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych." wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.