Sieci aliansów

Sieci aliansów

Sieci aliansów

Oferta specjalna -16%

Głównym celem książki jest próba szerokiego ujęcia problematyki sieci aliansów. Rozważania zaprezentowane w pracy koncentrują się na: identyfikacji pojęcia organizacji sieciowej i sieci aliansów oraz ich klasyfikacji w ujęciu wielo- i jednokryterialnym, zarządzaniu sieciami aliansów, ze szczególnym uwzględnieniem struktury formalnej i nieformalnej oraz roli menedżerów w tym procesie, pomiarze efektywności sieci aliansów, zarządzaniu relacjami w sieci aliansów i roli zaufania między partnerami, identyfikacji skali i zakresu występowania powiązań sieciowych w praktyce gospodarczej krajów rozwiniętych (na przykładzie dwóch branż). Sposób i forma napisania książki, zastosowane przykłady zarówno z polskiej, jak i zagranicznej praktyki gospodarczej sprawiają, że opracowanie przeznaczone jest dla szerokiego kręgu odbiorców obejmującego teoretyków i praktyków zarządzania, a także studentów uczelni ekonomicznych wszystkich kierunków.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Sieci aliansów" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.