Międzynarodowe prawo handlowe Tom 9 (Okładka twarda)

Międzynarodowe prawo handlowe Tom 9

Międzynarodowe prawo handlowe Tom 9 (Okładka twarda)

 • Liczba stron :

  1360

 • Twarda
 • 1360
 • 1
 • C.H. Beck
Tom 9 Systemu Prawa Handlowego jest opracowaniem zawierającym szczegółowe omówienie systemu międzynarodowego prawa handlowego. Publikacja składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. Część ogólna tomu zawiera omówienie takich kwestii jak: pojęcie międzynarodowego prawa handlowego – jego geneza i definicja; źródła międzynarodowego prawa handlowego m.in. konwencje międzynarodowe, akty regionalne, optional instruments, prawo krajowe, problem harmonizacji prawa prywatnego w aktach pozarządowych, międzynarodowe zwyczaje handlowe, wzory Międzynarodowej Izby Handlowej i innych organizacji; podmioty międzynarodowych transakcji handlowych – zakres statutu personalnego spółki, uznanie i dopuszczenie ich do uczestnictwa w obrocie, oddziały zagraniczne przedsiębiorców, międzynarodowe osoby prawne, transgraniczne przekształcenie spółki, upadłość międzynarodowa; ogólna charakterystyka kontraktu, prawo właściwe dla kontraktu, sposoby oraz forma jego zawarcia, treść kontraktu, język kontraktu: jego wyznaczenie i znaczenie, poszukiwanie prawa właściwego dla wykładni umów; zabezpieczanie wierzytelności; ubezpieczenia; wykonanie zobowiązania i jego naruszenie; rozliczenia w międzynarodowych transakcjach handlowych – waluta, akredytywa, inkaso oraz inne sposoby rozliczeń, kredytowanie transakcji, forfaiting, factoring; zmiany podmiotowe w stosunku wynikającym z kontraktu; przedawnienie; rozstrzyganie sporów. Część szczegółowa została poświęcona analizie poszczególnych rodzajów umów. Autorzy omawiają kwestie dotyczące umów, takich jak: umowa sprzedaży – kolizyjnoprawne regulacje umowy sprzedaży, charakterystyka, zastosowanie i interpretacja Konwencji wiedeńskiej, reguły Incoterms; umowy kompensacyjne i umowa barterowa – pojęcie, struktura, rodzaje, typy transakcji kompensacyjnych, pojęcie umowy kompensacyjnej, umowa offsetowa; przewóz i spedycja; leasing – koncepcje umowy leasingu, prawo jednolite, istota oraz znaczenie materialnoprawne i kolizyjnoprawne związku umowy leasingu i umowy dostawy; umowa o dzieło i umowy pokrewne, umowy o pośrednictwo handlowe (tu także omówiono kwestię pośrednictwa i reprezentacji oraz umowy: agencyjną, dystrybucyjną, franchising, inne umowy nienazwane o pośrednictwo handlowe) oraz umowy o świadczenie usług; umowy licencyjne i pokrewne – licencje z zakresu własności przemysłowej, autorsko-prawne umowy licencyjne, umowy licencyjne w obrocie (umowa o korzystanie z utworów sztuk plastycznych, umowa o produkcję utworu audiowizualnego, umowy o rozpowszechnianie utworów audiowizualnych, umowa o stworzenie utworu multimedialnego, licencje Creative commons, umowy pokrewne (umowy o lokowanie produktu, umowa merchandisingu, umowa o format telewizyjny); umowy o współpracy gospodarczej – umowa o kooperację przemysłową, umowy o współdziałanie (join venture), umowy koncernowe, porozumienia kartelowe. Tom pozwala na usystematyzowanie wiedzy z prawa handlowego międzynarodowego. Każdy rozdział został poprzedzony starannie wybraną, szczegółową literaturą przedmiotu. Autorzy, wybitni specjaliści z dziedziny prawa handlowego, uwzględnili w publikacji dotychczasowy dorobek doktryny oraz zaprezentowali liczne orzecznictwo przydatne przy przygotowywaniu się do obrony racji klienta.. Książka przeznaczona jest w szczególności dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, a także dla sędziów oraz dla aplikantów i ambitnych studentów.
 • Twarda
 • 1360
 • 1
 • C.H. Beck

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Międzynarodowe prawo handlowe Tom 9" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.